Chủ điểm tháng:

NGÀY HỘI CỦA CÔ VÀ MẸ

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Trường học kết nối Violympic SMAS VietSchool Bộ giáo dục và đào tạo Tài nguyên trực tuyến

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 5
Tất cả: 19192671
Tin ngành giáo dục
TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG, Năm học 2017-2018

Căn cứ Hướng dẫn số 273/SGDĐT-GDMN ngày 27 tháng 02 năm 2012 về việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi Bậc học Mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 700/KH-PGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018;

 Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-MNA ngày 15 tháng 9 năm 2017 của trường Mầm non A.

 

 Trường Mầm non A lập kế hoạch tổ chức giáo viên dạy giỏi cấp trường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ  YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyển chọn, công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

b) Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

2. Yêu cầu

a) Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi áp dụng vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi                       

a) Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo được đánh giá và xếp loại khá trong thời gian 01 năm học gần nhất cho đến thời điểm tổ chức Hội thi (SKKN từ năm học 2016-2017 trở về sau).

b). Kiểm tra năng lực gồm: kiến thức về nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến chương trình giáo dục mầm non; các văn bản quy phạm pháp luật trong giáo dục Mầm non; một số nội dung liên quan đến giáo dục tại địa phương.

c). Thực hành 2 hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN, trong đó gồm 01 hoạt động học và 01 hoạt động vui chơi (trong lớp hoặc ngoài trời) được thực hiện theo phân phối chương trình của nhà trường tại thời điểm diễn ra Hội thi; Các hoạt động giáo dục do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm;

- Đối với hoạt động vui chơi: bốc thăm 01 trong 02 hoạt động vui chơi trong lớp và vui chơi ngoài trời.

2. Hình thức thi

a). Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tham gia Hội thi tự sáng tạo được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên (chấm theo thang điểm 10) thì giáo viên sẽ được dự thi làm bài kiểm tra năng lực.

 b)  Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp hai hình thức tự luận và trắc nghiệm. Tổ chức thi tập trung. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên mới được tham gia dự thi phần thi thực hành hoạt động giáo dục;

c) Thực hành giảng dạy tại lớp học: Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được dạy cho trẻ tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục 5 ngày trước thời điểm thi giảng do Ban tổ chức hội thi quy định.

d). Tổ chức đánh giá, chấm điểm hệ thống hồ sơ sổ sách, đồ dùng, đồ chơi tự làm phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên, xây dựng môi trường học tập và vui chơi cho trẻ, kết quả chăm sóc - giáo dục trẻ  tại lớp của giáo viên tham gia dự thi.

1. Nội dung thi                       

a) Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo được đánh giá và xếp loại khá trong thời gian 01 năm học gần nhất cho đến thời điểm tổ chức Hội thi (SKKN từ năm học 2016-2017 trở về sau).

b). Kiểm tra năng lực gồm: kiến thức về nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến chương trình giáo dục mầm non; các văn bản quy phạm pháp luật trong giáo dục Mầm non; một số nội dung liên quan đến giáo dục tại địa phương.

c). Thực hành 2 hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN, trong đó gồm 01 hoạt động học và 01 hoạt động vui chơi (trong lớp hoặc ngoài trời) được thực hiện theo phân phối chương trình của nhà trường tại thời điểm diễn ra Hội thi; Các hoạt động giáo dục do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm;

- Đối với hoạt động vui chơi: bốc thăm 01 trong 02 hoạt động vui chơi trong lớp và vui chơi ngoài trời.

2. Hình thức thi

a). Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tham gia Hội thi tự sáng tạo được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên (chấm theo thang điểm 10) thì giáo viên sẽ được dự thi làm bài kiểm tra năng lực.

 b)  Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp hai hình thức tự luận và trắc nghiệm. Tổ chức thi tập trung. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên mới được tham gia dự thi phần thi thực hành hoạt động giáo dục;

c) Thực hành giảng dạy tại lớp học: Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được dạy cho trẻ tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục 5 ngày trước thời điểm thi giảng do Ban tổ chức hội thi quy định.

d). Tổ chức đánh giá, chấm điểm hệ thống hồ sơ sổ sách, đồ dùng, đồ chơi tự làm phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên, xây dựng môi trường học tập và vui chơi cho trẻ, kết quả chăm sóc - giáo dục trẻ  tại lớp của giáo viên tham gia dự thi.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng

Tham gia Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

 2. Điều kiện

Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường  phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Giáo viên có thời gian trực tiếp công tác giảng dạy tại trường từ 2 năm trở lên;

- Tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên tham gia Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng);

- Có 1 sáng kiến kinh nghiệm được HĐ khoa học trường nhận xét, đánh giá, xếp loại khá (7 điểm) trở lên trong thời gian 01 năm học gần nhất cho đến thời điểm tổ chức Hội thi;

- Đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên; có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt. Được đánh giá xếp loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Chấm sáng kiến: ngày 13/11/2017.

- Thi kiểm tra năng lực:

+ Lý thuyết : Đúng vào lúc 9h00 ngày 14/11/2017.

+ Thực hành, HSSS: 15/11/2017.

2. Địa điểm:

- Lý thuyết: tại văn phòng BGH.

- Thực hành: tại nhóm/ lớp đang trực tiếp giảng dạy.

V. ĐÁNH GIÁ HỘI THI

1. Đánh giá các nội dung thi.

- Sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá theo thang điểm 10 và được các giám khảo chấm điểm độc lập. Điểm sáng kiến kinh nghiệm phải đạt từ 7 điểm trở lên thì giáo viên đó mới được dự thi tiếp vòng kiểm tra năng lực;

- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, do 2 giám khảo chấm độc lập. Bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên thì giáo viên đó mới được thực hiện tiếp bài thi thực hành 02 hoạt động giáo dục;

- Bài thi thực hành giảng dạy được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá của trường. Mỗi hoạt động giáo dục do 2 giám khảo chấm điểm độc lập.

* Sau khi giáo viên hoàn thành các nội dung thi, các giám khảo tổ chức rút kinh nghiệm cho giáo viên dự thi của nhà trường để trao đổi, nhận xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế chính các nội dung thi của giáo viên dự thi. Đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia hội thi.

* Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 01 điểm ở mỗi nội dung thi. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban giám khảo xem xét quyết định.

2. Tiêu chuẩn đánh giá

- Danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo quy định của BTC Hội thi;

+ Sáng kiến kinh nghiệm đạt từ 7.0 điểm trở lên;

+ Bài kiểm tra năng lực từ 8.0 điểm trở lên.

+ 2 hoạt động giáo dục phải được xếp loại giỏi (17 điểm);

+ Hệ thống hồ sơ sổ sách phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên đạt từ 8.0 điểm trở lên.

VI. HỒ SƠ GIÁO VIÊN DỰ THI

- Hồ sơ giáo viên gồm:

+ Tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường có xác nhận của Hiệu trưởng (theo mẫu);

+ Sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tham gia dự thi (02 quyển).

+ Giáo án 2 hoạt động: học và vui chơi (mỗi hoạt động 2 quyển).

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018. Trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên nghiên cứu nội dung, chuẩn bị các điều kiện để tham gia tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018./.

 Nơi nhận:                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- BGH, tổ trưởng tổ CM (để thực hiện);                                                                                       (Đã ký)

- Toàn thể GV trường MNA (để thực hiện);

- Lưu VT.                                                                                                                                 Trần Thị Tiến

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết