Chủ điểm tháng:

NGÀY HỘI CỦA CÔ VÀ MẸ

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Trường học kết nối Violympic SMAS VietSchool Bộ giáo dục và đào tạo Tài nguyên trực tuyến

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 4
Tất cả: 19193232
Tin ngành giáo dục
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
   Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018
của Bộ Tài chính
 
       
  Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON A PHƯỜNG 1    
 Chương: 622    
       
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
(Kèm theo Quyết định số  11/QĐ-MNA ngày 25/01/2019 của trường Mầm Non A )  
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)  
    Đvt: Triệu đồng  
Số
TT 
Nội dung Dự toán được giao  
1 2 3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I  Số thu phí, lệ phí    
II Chi từ nguồn thu phí được để lại    
1 Chi sự nghiệp………………….    
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
2 Chi quản lý hành chính    
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước                             4.067  
I Nguồn ngân sách trong nước                             4.067  
1 Chi quản lý hành chính    
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                             4.067  
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                             4.067  
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
5 Chi bảo đảm xã hội      
6 Chi hoạt động kinh tế     
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
II Nguồn vốn viện trợ    
1 Chi quản lý hành chính    
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
5 Chi bảo đảm xã hội      
6 Chi hoạt động kinh tế     
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
III Nguồn vay nợ nước ngoài    
1 Chi quản lý hành chính    
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
5 Chi bảo đảm xã hội      
6 Chi hoạt động kinh tế     
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
       
       
                                                                                                                         Phường 1, ngày  25 tháng 01 năm 2019
       KẾ TOÁN                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
       
  Hồ Thái Diễm Phượng Trần Thị Đức Nghiêm  
       
       

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết